REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ INICJATYWA

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Organizatorem szkolenia jest Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA, organ prowadzący Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 1 w Puławach „Centrum Terapii i Diagnozy INICJATYWA” z siedzibą w Puławach, ul. Gościńczyk 5/9, 24-100 Puławy, KRS0000492000, REGON 062635797, NIP 716 281 47 71.

Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem, zaakceptowania go i przestrzegania reguł. Regulamin obowiązuje od dnia rozpoczęcia rekrutacji do odwołania. Wszelkich informacji dotyczących organizacji szkolenia w tym miejsca jego realizacji oraz programu, należy szukać na stronie www.inicjatywa.pulawy.pl w zakładce oferta/szkolenia.

2. REJESTRACJA
2.1. Warunkiem udziału w szkoleniu jest wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego on-line.
2.2. Po dokonaniu rejestracji on-line powinien pojawić się komunikat potwierdzający drogą mailową. Należy sprawdzić folder SPAM.
2.3. Po rejestracji na podany przez uczestnika adres mailowy przysłana zostanie faktura z 7 dniowym terminem płatności.
2.4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem, że uczestnik dokona jej w formie pisemnej bądź mailowej nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia.
2.5. Zwrot kosztów szkolenia w przypadku rezygnacji wynosi:
– 80% kwoty w przypadku rezygnacji od 3 do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia,
– 100% kwoty w przypadku rezygnacji powyżej 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
2.6. W przypadku odwołania szkolenia z winy organizatora, uczestnikom zostanie zwrócona pełna wpłacona kwota.

3. PŁATNOŚĆ
3.1. Wpłat należy dokonywać na rachunek organizatora:
08 2030 0045 1110 0000 0315 3140
Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA,
ul. Gościńczyk 5/9, 24-100 Puławy
z dopiskiem w tytule przelewu:
Data szkolenia (np 22-23.06.2019) oraz imię i nazwisko.

3.2. Opłata szkoleniowa nie obejmuje ubezpieczenia.
3.3. Koszt udziału obejmuje uczestnictwo w szkoleniu.
3.4. Koszt udziału w szkoleniu jest zgodny z aktualną ofertą.
3.5. Warunkiem otrzymania certyfikatu poświadczającego udział w szkoleniu jest dokonanie płatności.

4. DANE OSOBOWE
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o przetwarzanych danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkolenia, w którym państwo uczestniczą – zgodnie z art. 6 ust 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia. Państwa dane nie będą wykorzystywane do innych niż w/w celów.
Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Socjalna INICJATYWA z siedzibą w Puławach, ul. Gościńczyk 5/9; 24-100 Puławy; centruminicjatywa@gmail.com; KRS 0000492000.
Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu, żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.

5. INNE POSTANOWIENIA
5.1. Organizator szkolenia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione bądź pozostawione podczas szkolenia.
5.2. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie, fotografowanie przebiegu szkolenia przez uczestników bez zgody organizatora i osoby prowadzącej szkolenie.
5.3. Organizator szkolenia zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub wprowadzenia zmian w jego programie oraz regulaminie.
5.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są działania związane ze szkoleniem.
5.5. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
5.6. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z organizatorem szkolenia pod adresem e-mail: centruminicjatywa@gmail.com / tel. 534 633 324