Oferta niepublicznej poradni

Zgodnie z wszelkimi planami udało nam się(jeszcze w zeszłym roku) zarejestrować Niepubliczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną. W związku z tym możemy świadczyć usługi opiniodawcze.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami rodzic może wnioskować o wystawienie następujących opinii:
1) w zakresie psychofizycznej dojrzałości dziecka do wcześniejszego podjęcia nauki szkolnej
2) w zakresie potrzeby odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym
3) w przedmiocie spełniania przez dziecko odpowiednio obowiązku szkolnego lub nauki, o którym mowa w art. 14 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą (tzw. edukacja domowa)
4) opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się,
5) opinia w przedmiocie zwolnienia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego
oraz najważniejsze
6) opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
które to od razu można realizować w naszej placówce.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *