Informacja o projekcie Bezpieczna Przystań Vigor

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z umowy Nr 84/RPLU.11.02.00-06-0060/18-00 o dofinansowanie projektu pn. Bezpieczna Przystań Vigor w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 -2020 zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim a Miastem Puławy/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, informuję, że :

Od dnia 1 czerwca 2019r. Miasto Puławy/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „Inicjatywa”. rozpoczyna realizację  projektu –  Bezpieczna Przystań Vigor.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ( oś priorytetowa 11. Włączenie społeczne, działanie 11.2. usługi społeczne i zdrowotne)

Celem głównym Projektu jest   zwiększenie dostępności usług społecznych  i zdrowotnych osób w wieku 60 lat i powyżej 60 – go  roku życia z terenu miasta Puław w okresie od 1 czerwca 2019 – do 31 maja 2022 r.  poprzez stworzenie Dziennego Domu Pomocy dla Osób Starszych .

Planowane działania projektowe ukierunkowane są na poszerzenie oferty usług społecznych na rzecz osób starszych  niesamodzielnych w wieku 60 lat i powyżej 60 roku życia i ich realizację  w Dziennym Domu Pomocy dla Osób Starszych – DDPOS ( 30 osób), zwiększenie dostępności  specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (30 osób) oraz umożliwienie wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego. Oferta usług społecznych DDPOS będzie  zawierała usługi pielęgniarskie, rehabilitację, terapię zajęciową, pomoc pracownika socjalnego, wsparcie psychologa i animatora, zapewnienie dwóch posiłków w Ośrodku.

Wartość całkowita projektu wynosi : 1 774 964,94 zł

Wkład Unii Europejskiej wynosi : 1 686 216,69 zł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *