Gabinet psychologiczno-pedagogiczny dysponuje szerokim asortymentem narzędzi diagnostycznych, służącym ocenie:

 • etapu rozwoju dziecka (Karty Diagnozy 10 Etapów Rozwoju, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, Profil Psychoedukacyjny PEP-R),
 • intelektu (Test Matryc Ravena, Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia, Diagnoza Możliwości Intelektualnych, Skala Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci),
 • ryzyka dysleksji (klasa III) i dysleksji (klasa V),
 • gotowości szkolnej (Bateria Metod Diagnozy Rozwoju Psychomotorycznego Dzieci Pięcio – i Sześcioletnich),
 • emocjonalności (Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej),
 • relacji interpersonalnych (Test Stosunków Szkolnych, Kwestionariusz Relacji Rodzinnych, Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych),
 • osobowości (Test Osobowości i Zainteresowań, Inwentarz Osobowości NEO-FFI, Kwestionariusz Temperamentu PTS, Test Apercepcji Tematycznej dla Dzieci, Test Bajek),
 • preferencji zawodowych (Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji do Zainteresowań Zawodowych),
 • wskazań do dalszej kierunkowej diagnozy autyzmu (Kwestionariusz do Diagnozy Spektrum Autyzmu) oraz depresji (Diagnoza Depresji u Dzieci i Młodzieży)”.

Kto może być objęty oddziaływaniami terapeutycznymi?
Do gabinetu psychologicznego zapraszamy dzieci oraz młodzież z następującymi problemami:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Zaburzenia zachowania i opozycyjno buntownicze
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia afektywne np. depresja dziecięca
 • Mutyzm wybiórczy
 • Problemy szkolne jak np. dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia
 • Trudności adaptacyjne
 • Opóźnienie psychoruchowe
 • Niepełnosprawność intelektualna

Czy rodzice mogą zgłaszać się na terapię?
Prowadzimy zajęcia polegające na budowaniu odpowiednich kompetencji i umiejętności wychowawczych. Nie obce jest nam również wsparcie psychologiczne udzielane doraźnie rodzicom w sytuacjach trudnych. Cyklicznie w naszym ośrodku prowadzimy warsztaty doskonalące, jak Letnia Szkoła dla Rodzica.

Jakie podejście stosujemy przy wyborze metod i technik terapeutycznych?
Pracując z dziećmi i młodzieżą dostosowujemy się do indywidualnych potrzeb naszych podopiecznych. W terapii bazujemy na metodach potwierdzonych naukowo, czyli Evidence Based Practice. Cechuje nas podejście całościowe i wielopłaszczyznowe do danego problemu, a będąc bardziej precyzyjnym kierujemy się głównie założeniami psychologii klinicznej dziecka, neuropsychologii, terapii systemowej, stosowanej analizy zachowania.

Jak pracujemy?
Praca psychologa w naszym Centrum to wyzwania, którym staramy się sprostać każdego dnia, dlatego nasz Zespół ciągle się rozwija i poszerza swoje kwalifikacje z różnych subdyscyplin psychologii stosowanej.

Trening poznawczy
Proponowany jest osobom przejawiającym problemy z myśleniem, pamięcią, koncentracją, uczeniem się, czy planowaniem złożonych czynności. Stosowany jest przy trudnościach szkolnych jako metoda uzupełniająca i wspierająca edukację szkolną ucznia.

Praca z zachowaniami trudnymi
A co jeśli dziecko przejawia dużo zachowań problemowych, tj. agresja, autoagresja, opór itp.? Stosowana analiza zachowania (SAZ) pozwala radzić z zachowaniami trudnymi naszego podopiecznego poprzez wycofanie i wygaszanie (nie wzmacnianie) niepożądanych reakcji. Techniki stosowane SAZ są dla dziecka jasne i zrozumiałe. Może być to system żetonowy (dziecko zbiera określoną liczbę żetonów – następnie otrzymuje wzmocnienie). Dla dzieci starszych bardziej korzystne są „kontrakty behawioralne” – rodzaj umowy w formie pisemnej pomiędzy stronami. Wykorzystywane są także łańcuchy zachowań (np. jak umyć ręce), plany aktywności, czy plany dnia. Metoda ta ma bardzo szeroki zakres zastosowań m.in. w zaburzeniach neurorozwojowych, chorobach psychicznych, psychologii klinicznej dziecka, psychologii wychowawczej, edukacji, biznesie czy sporcie.
Więcej o tej metodzie przeczytają Państwo na naszym blogu w tym artykule.

Terapia poznawczo-behawioralna i trening uważności (ang. Mindfulness)
Przy problemach emocjonalnych bazujemy na założeniach psychoterapii analizującej jednocześnie myśli, zachowanie i uczucia naszego podopiecznego. Przy zaburzeniach lękowych wprowadzany jest Program Zaradny Kot dedykowany dzieciom i młodzieży w wieku od 8 do 17 r. ż. Z kolei trening uważności, nazywany również Mindfulness to metoda ucząca naszego pacjenta koncentracji na odczuciach płynących z ciała i bodźcach zewnętrznych mających na celu wprowadzenie go w stan głębokiej relaksacji i wyciszenia.

Terapia systemowa
Bazuje na pracy z całym systemem rodzinnych. Z terapii systemowej mogą korzystać zarówno rodzice wraz ze swoimi dziećmi, jak też sami małżonkowie. Proponowana przy problemach z komunikacją pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, wyjaśnianiu problemów emocjonalno-społecznych pojawiających się u dzieci i młodzieży.

Trening Umiejętności Społecznych
Forma terapii grupowej, gdzie dzieci i młodzież uczy się w teorii i praktyce pewnych umiejętności i kompetencji społecznych jak np. reagowanie na krytykę i porażkę, adekwatne zadawanie pytań, radzenie sobie ze złością itp. Zajęcia prowadzone są w kilkuosobowych grupach przy udziale dwóch terapeutów, szczególnie polecana przy zaburzeniach ze spektrum autyzmu, mutyzmie, problemach z adaptacją i objawach lęku.

 

Opracowała: Magdalena Bury-Kamińska